dilluns, 14 d’abril de 2014

Mosques comunes de prop

Les mosques Anthomyia sp són comunes aquests dies. Qualsevol resta, com l'excrement d'un ocell, les serveix d'aliment.Les vironeres blaves (Calliphora sp) també són molt abundants: